headerphoto

05 - De Muzikant

Ik zijn ‘n muzikant
Ier in ‘t Krabbegat
Wa zou ik speule (... wa zou tie speule...)
Ak ’n piano ad

Pia – Pia – Piano – Piano - Piano
Pia – Pia – Piano – Pi – a - no

Ik zijn ‘n muzikant
Ier in ‘t Krabbegat
Zie mijn es speule (... zie d’m es speule...)
Op m’nne schuive

Hoempa – Hoempa - Hoempapa - Hoempapa - Hoempapa
Hoempa – Hoempa - Hoempapa – Hoem – pa - pa
Pia – Pia – Piano ....

Ik zijn ’n muzikant
Ier in ‘t Krabbegat
Zie mij es speule (... zie d’m es speule...)
Op m’nne doedelzak

Nana nanana nana nana nanana….
Hoempa-Hoempa-Hoempapa
Pia – Pia – Piano ....

Wo hohohohow (Wo hohohohow)
Wo hohohohow (Wo hohohohow)
Akkie Takkie Jakkie (Hey-hey-hey)
Akkie Takkie Jakkie (Hey-hey-hey)

Ik zijn ‘n muzikant
Ier in ‘t Krabbegat
Zie mij es speule (... zie d’m es speule...)
Op m’nne tutter

Tututu tu turutututu ....
Nana nanana nana nana nanana….
Hoempa-Hoempa-Hoempapa
Pia – Pia – Piano ....

Ik zijn ’n muzikant
Ik speul de zale plat
In iellek kefeeke (... in iellek kefeeke)
In ‘t Krabbegat

Oh Van Damme
Tututu tu turutututu ....
Nana nanana nana nana nanana….
Hoempa-Hoempa-Hoempapa
Pia – Pia – Piano ....