headerphoto

04 - Ei, lekkere dweil

‘k Zien oe in iellek kefeeke verschijne
Kregget al werrem a’k zo naar oe kek
Mar ja, wa wulde mè zoveul gerdijne
Edde aan ielleke tòòg wel oew plek

’t Is ’n lust voor ’t òòg, motte wete
Oe dadde gij ‘eel d’n avend dèèr staat
En loopte binne soms peekes te zwete
Nou ja, dan dweilde toch wijer op straat

Ei, lekkere dweil, wa zoude zegge
Ge ‘oef aan mijn niks uit te legge
Ik ken ’t zien en aan oew ‘ore
Dagge in Berge zijd gebòòre

Mè d’n leutig maske voor oew gezicht
En alle blikke zo op oe gericht
Om’òòg oew tengels, dansde mè mijn
Ik zou oe best wel ’n keer wille zijn

Ei, lekkere dweil, wa zoude zegge
Ge ‘oef aan mijn niks uit te legge
Ik ken ’t zien en aan oew ‘ore
Dagge in Berge zijd gebòòre

SOLO

Ei, lekkere dweil, wa zoude zegge
Ge ‘oef aan mijn niks uit te legge
Ik ken ’t zien en aan oew ‘ore
Dagge in Berge zijd gebòòre

Mè d’n leutig maske voor oew gezicht
En alle blikke zo op oe gericht
Om’òòg oew tengels, dansde mè mijn
Ik zou oe best wel ’n keer wille zijn

Ei, lekkere dweil, wa zoude zegge
Ge ‘oef aan mijn niks uit te legge
Ik ken ’t zien en aan oew ‘ore
Dagge in Berge zijd gebòòre