headerphoto

07 - As ik oe toch nie ad

(Somebody to love)

Dan witte presies wie da'k zijn (As 'k smorreges kek)
As ik kek (in de spiegel)
En zien ik da bakkes van mijn
(Oe oe)
Da straal van geluk as de zon die schijn (Zon die schijn)
Over de strate van mijn stad. Ooh (Oe oe oe aaah)

Krabbegat (Krabbegat)
Krabbegat (Krabbegat)
Wa zou'k oe motte misse (Zou ik oe motte misse)
As ik oe toch nie ad

En ik dweil (Kek 'm gaan)
Van kefee naar kefee
Want dweile da zit diep in mijn
Mè m'n kiel (Mè z'n kiel en gerdijn)
En gerdijn ken ik m'n eige wir zijn

En as ik m'n duim aan m'n nuske zet (Oe oe nuske zet)
Dan kredde ze mij nie plat Ooh (Oe oe oe aaah)

Krabbegat (Krabbegat)
Krabbegat (Krabbegat)
Wa zou'k oe motte misse (Zou ik oe motte misse)
As ik oe toch nie ad

Wa d'n féést (Wa d'n féést)
Ik gif me illemaal (Wa d'n féést)

Mar witte da t'r ok nog mense zijn (Oe)
Die da nie zo goed kunne ebbe. (Oe)
Die zegge: "Krabbe, doe toch es normaal." (Aaah)
Nou, dan wit ik al:
Da's t'r ééntje van Roosendaal (Eentje van Roosendaal)
(Jajum jajum jajum jajum)
SOLO

Vier dage mette leut
Vier dage zonder sjagrijn (Ei, oe mottet nou wijer)
Oe mottet nou wijer
Atte kraai wir gevalle zal zijn (Atte kraai atte kraai)

Ik denk 'r nie aan mar ik wittet wel (Oe oe wittet wel)
Gedaan mar nooit nie voorbij Oooh (Gedaan mar nooit nie voorbij Oooh)
Ei,
'k Zijn 'n dweil in 't Krabbegat
'k Zijn 'n dweil in 't Krabbegat
'k Zijn 'n dweil in 't Krabbegat
'k Zijn 'n dweil in 't Krabbegat
'k Zijn 'n dweil in 't Krabbegat
'k Zijn 'n dweil in 't Krabbegat
'k Zijn 'n dweil in 't Krabbegat
'k Zijn 'n dweil in 't Krabbe-Krabbe-Krabbegat
'k Zijn 'n dweil in 't Krabbegat
'k Zijn 'n dweil in 't Krabbe

Krabbegat (Krabbegat)
Krabbegat (Krabbegat)
Krabbegat ('k Zijn 'n dweil in 't Krabbegat)

Wa zou'k oe motte misse
As ik oe toch nie ad.

Ei,
Krabbe
dweile deur éél 't Krabbegat
Krabbe
dweile deur éél 't Krabbegat
Krabbe
dweile deur éél 't Krabbegat
Krabbe
dweile deur éél 't Krabbegat