headerphoto

06 - Nilles de Fok

(Nelly the elephant)

In de Blok Ei, witte messchient da d’ok
dèèr wòònde ‘n ‘éél ouw manneke genaamd Nilles de Fok

Tachteg jaar en ommes nog lang nie gaar
want rommetom ‘t Neuzebal dan lig z’n kiel al klaar

oooooooooooooooooo...
Kek ‘m es dweile, ummekesum De vonke h’uit de strate
Zwierend deur ’t Krabbegat - Hop Hop hop
En kek ‘m es dweile, ummekesum Eddet ok in de gate
Ouw van lijf mar jong van ‘art - Hop Hop Hop

Op ‘n keer toen wist ie ‘t ok nie meer
Want Nillis wilde wel dweile gaan mar z’n bèène deeje zeer.

Jaantje keek en addet allang gezien
Ze gaf ‘m ’n fleske jajem mee en nou dweilt ie wir voor tien.

oooooooooooooooooo...
Kek ‘m es dweile, ummekesum De vonke h’uit de strate
Zwierend deur ’t Krabbegat - Hop Hop hop
En kek ‘m es dweile, ummekesum Eddet ok in de gate
Ouw van lijf mar jong van ‘art - Hop Hop Hop
[+1]
Kek ‘m es dweile, ummekesum De vonke h’uit de strate
Zwierend deur ’t Krabbegat - Hop Hop hop
Kek ‘m es dweile, ummekesum Eddet ok in de gate
Ouw van lijf mar jong van ‘art - Hop Hop Hop

Da d’adde ze al begrepe, dèèrom zijn ze getrouwd.
Want agge mar blef dweile worde vaneiges wel oud.

oooooooooooooooooooooo
Kek ‘m es dweile, ummekesum De vonke h’uit de strate
Zwierend deur ’t Krabbegat - Hop Hop hop
Kek ‘m es dweile, ummekesum Eddet ok in de gate
Ouw van lijf mar jong van ‘art - Hop Hop Hop

één – twee – één – twee – drie – vier !

Kek ‘m es dweile, ummekesum De vonke h’uit de strate
Zwierend deur ’t Krabbegat - Hop Hop hop
Kek ‘m es dweile, ummekesum Eddet ok in de gate
Ouw van lijf mar jong van ‘art
Hop Hop Hop