headerphoto

04 - Bergse Vastenavend

(Queen: We will rock you)

Krabbe, lat oe zien, lat oe 'ore
Klop oew Bergs 'art as 't wir Vastenavend is
Mè d'éél oew ziel, oew boerekiel
Niemand die nie zee da dannie beviel

Bergse Vastenavend - Bergse Vastenavend

Krabbe op de Kaai, op 't Beursplein
Op de Gròòte Mart, dweile zit in ons Krabbebloed
Me gaan nie onder zeil
Gève dweil
Me staan 'ier messenalle, ieder z'n stijl

Bergse Vastenavend - Bergse Vastenavend

Krabbegat da leeft as vaneiges
Da klink as 'n klok van onze ouwe Peperbus
In oew gerdijn
Gin sjagrijn
Ielek jaar zal 't 'ier Vastenavend zijn

Bergse Vastenavend - Bergse Vastenavend