headerphoto

2019: 't Is Koers

Ebbe me nouw nie ’n machteg sirkwie, potver, ’n pieste mè pit!
Één van de boveste kattegerie: da d’is de Berrege-rit!

Tussestukske

Mè volle bak dimmerere, deur’t Krabbegat
Me gaan vlamme n’en me gaan spere, gin sjas petat!


Refrein
’t Is koers, dus gooi d’oew erreme n’om’òòg
En trek ’n sprintje lengst de tòòg
En nim t’r ééne, dan kredde wir goeje bééne
’t Is koers en alle Krabbe zitte mee
Vanaf de Kaai tot Vee en Dee
’t Is net de Sjanzeliezee, ’t is koers!

De Draai van de Kraai is van’t jaar op de Mart, dèèr leg d’n leuteg parkoer
Breng dus oew dilleke mee nar de start, dan gaan me same n’op toer!

Refrein

M’ebbe ’n nuuwe vedette in koers: gangmaker van’t pilleton
En op z’n bééne wor d’ammaal sjeloers, da zulde zien aan’t stesjon!