headerphoto

2018 : Mè d'éél oew art

’t Krioel d’ier van de Krabbe, die kruipe nouw
Wir ammaal bij mekaar
’t Is dèèrom zo lekker werrem, ge lij gin kouw
Of erremoei van’t jaar

Zo dweilde mè d’oew ziel en zaleg’eid
Da doed’as Krab in’t Krabbegat altijd


Refrein:
Mè d’éél oew art, oew vastenavend’art
Da sla vaneiges op ol in deze tijd
Want ’t zit éélemaal vol mè leuteg’eid
Blef jong van art
Dus volleg gewòòn oew art
Da’s dweile mè d’éél oew art

Wul d’oew art ok ‘s verliere aan onze stad
Nim alles dan vor lief
Vor ’n dweil in art en niere is’t Krabbegat
Dé gròòte n’artedief

Zo dweilde mè d’oew ziel en zaleg’eid
Da doed’as Krab in’t Krabbegat altijd


In de Vastenavenddage is di d’n plek
Waar alles éémaal klop
Niks te zeure of te zage, dus doe mar gek
En aal d’oew artje n’op

Zo dweilde mè d’oew ziel en zaleg’eid
Da doed’as Krab in’t Krabbegat altijd

As de kraai dan wir ga valle, dèèr op de Mart
Zo tege middernacht
En ik oor de leste knalle, dan brik m’n art
En zing ik nog éél zacht

Zo dweilde mè d’oew ziel en zaleg’eid
Da doed’as Krab in’t Krabbegat altijd